2012/04/07

Yukata Fashion,NONKOromankan,魚姫,

SecondLife,Yukata,Kimono,Fashion,NONKOromankan,魚姫,

SecondLife,Yukata,Kimono,Fashion,NONKOromankan,魚姫,1

A Japanese spring fashion. It is the kimono of the handle of the fish.

SecondLife,Yukata,Kimono,Fashion,NONKOromankan,魚姫,2

I gathered it up with a blue color.

SecondLife,Yukata,Kimono,Fashion,NONKOromankan,魚姫,3

yes copy
size change
no trans

SecondLife,Yukata,Kimono,Fashion,NONKOromankan,魚姫,

NONKO romankan JAPAN
http://maps.secondlife.com/secondlife/Japan/75/147/23

NONKO romankan BAKUMATSU
http://maps.secondlife.com/secondlife/Kyoto%20BAKUMATSU/141/136/22